Tauragiškis
2010-07-29 20:52

P.S.``Policijai Zelmos namai yra žinomi kaip naminukės „taškas“, tad pareigūnų apsilankymai juose vyks ir ateityje.`` Jo,mano pažadėti kerštai chėbros įjungti... Daugeliui Tauragiškių policija žinoma kaip patyčių,žeminimo,bylų klastojimo ,bei kankinimų vieta,tačiau PD Vidas tyrimų valdybos tyrėjai ir toliau nesilankys čia,nes tik ant Zelmos galima užvažiuoti ar ant kokio``tauragiškio``ir jo šeimos. vajums ir LR Konstitucijos 29 straipsnis Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

tauragiškis policininkams
2010-07-29 20:42

Sėkmingo studijavimo,gal kada ir jūs pradėsite laikytis šių,taisyklių ir įstatymų. O dabar žodis nebaudžiamiems policijos siautėtojams ;)

tauragiškis policininkams3(tęsinys)
2010-07-29 20:38

Pareigūnai, paimdami daiktus, kurie neturi individualiai apibrėžtų požymių, kuriuos lengva pamesti arba jie gali būti sugadinti, pakeisti, reikėtų supakuoti ir užantspauduoti (prieš tai jie turi būti parodomi dalyvaujantiems asmenims). Apie paimamų objektų supakavimą ir užantspaudavimą būtina pažymėti poėmio ar kratos protokole. Darydamas kratą ar poėmį pareigūnas taip pat privalo tiksliai nurodyti protokole paimamų objektų požymius, o kratos atveju – paimamų objektų suradimo vietą. Jeigu proceso veiksmo protokole tai nebus tiksliai užfiksuota, tyrimo metu gali kilti dėl to procesiniai ginčai ir svarbūs duomenys gali netekti įrodomosios galios. Poėmio ir kratos protokolai savo forma yra panašūs. Protokolo sudedamosios dalys yra: įžanginė dalis, aprašomoji dalis, aprašas (jei yra paimta daug daiktų, dokumentų ar kitų objektų), baigiamoji dalis. Įžanginėje dalyje nurodoma: protokolo surašymo vieta ir data, ikiteisminio tyrimo įstaigos ar prokuratūros pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas ir pavardė, nutartis ar nutarimas, kurio pagrindu atliekamas proceso veiksmas, duomens apie tardymo veiksmo dalyvius, duomenys apie proceso veiksmo atlikimo vietą, įrašas apie tai, kad dalyvaujantiems asmenims IŠAIŠKINO (O NE SUBAMBĖJO SAU PO NOSIMI)JŲ TEISES IR PAREIGAS.Aprašomojoje dalyje nurodoma:pareigūno pasiūlymas kratomajam ar asmeniui, pas kurį daromas poėmis, išduoti nutartyje ar nutarime nurodytus daiktus ar dokumentus, šių asmenų atsakymas į pareigūno pasiūlymą. Tai pat turi būti nurodoma:vieta ir aplinkybės, kuriomis buvo surasti ieškomi daiktai, dokumentai ar kiti objektai, nurodant konkrečią tų daiktų slėpimo vietą; būdai ir priemonės, panaudoti daiktams surasti. Surastas slapyvietes ir ten slepiamus daiktus reikia nufotografuoti ir nufilmuoti. Protokole taip pat turi būti aprašytas priverstinis patalpų, laikyklų, saugyklų atidarymas, apsaugos signalizacijos išjungimas ir pan. Pareigūnas turi užfiksuoti protokole asmenų, kurie atėjo į poėmio ar kratos darymo patalpą ar vietą, anketinius duomenis. Paimtų daiktų, dokumentų ar kitų objektų aprašas, jis surašomas laikantis visų reikalavimų, kurie taikomi protokolui. Prieš įrašant į protokolą ar aprašą daiktai ar dokumentai parodomi atliekant proceso veiksmą dalyvaujantiems asmenims, tiksliai suskaičiuojami, išmatuojami, pasveriami. Individualūs daiktų požymiai nurodomi protokole. Baigiamojoje dalyje nurodoma: kaip paimti daiktai, ar dokumentai bei objektai buvo supakuoti ir užantspauduoti, ar buvo proceso veiksmo darymo metu fotografuojama arba filmuojama, kokius pareiškimus ar pastabas pateikė dalyvavę asmenys. Protokolą, o taip pat ir daiktų bei dokumentų aprašą, jeigu toks yra ir jų nuorašus pasirašo visi dalyvaujantys atliekant proceso veiksmą asmenys. Asmuo, pas kurį buvo daroma krata ar poėmis, turi teisę žinoti, kokie daiktai ar dokumentai buvo iš jo paimti, kuris pareigūnas spręs, ką toliau daryti su paimtais daiktais ikiteisminio tyrimo metu. Realizuojant šią procese dalyvaujančio asmens teisę, įstatymas įpareigoja pareigūną pasirašytinai įteikti asmeniui, pas kurį buvo daromas poėmis ar krata tokio proceso veiksmo protokolo nuorašą. Poėmio ar kratos protokolų nuorašus privalo pasirašyti dokumentų originalus pasirašę asmenys. Protokolo nuorašo gavimą asmuo patvirtina pasirašydamas ant protokolo originalo.

tauragiškis policininkams2(tęsinys)
2010-07-29 20:30

Apie padarytą be ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties kratą per kuo trumpiausią laiką turi būti pranešta ikiteisminio tyrimo teisėjui, įgaliotam spręsti kratos darymo klausimą. Pranešime, pareigūnas atlikęs kratą, turi nurodyti, kokiu pagrindu buvo daroma krata, kodėl ji buvo daroma be ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties ir kokie jos rezultatai. Ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs pranešimą apie atliktą kratą, per 3 dienas nuo jos atlikimo privalo patikrinti, ar buvo pagrindas daryti kratą, ar iš tikrųjų ji buvo neatidėliotina. Jeigu teisėjas nustato, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras pasinaudoja šia išimtimi nepagrįstai, jis nepatvirtina kratos atlikimo teisėtumo, užrašydamas rezoliuciją pranešime apie padarytą kratą,o visi kratos metu paimti daiktai, vertybės ir dokumentai turi būti grąžinti asmenims, iš kurių jie buvo paimti. Darant tokią kratą gautais duomenimis ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu negali būti remiamasi kaip įtariamojo ar kaltinamojo kaltumą pagrindžiančiais duomenimis. Darant kratą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras privalo užtikrinti, kad joje dalyvaus tas asmuo, pas kurį ji bus daroma. Tokiu būdu užtikrinama asmens, pas kurį daroma krata, procesinių ir turtinių teisių realizavimas. Jeigu pareigūnai to užtikrinti negali, tai krata turi būti daroma dalyvaujant kviestiniams ar savivaldybės institucijos atstovams. Tačiau jei krata daroma objektuose, nesusijusiuose su asmens būstu, t.y. žemėje, miške ar vandens telkinyje, ji gali būti daroma nedalyvaujant tokių objektų savininkams, nuomotojams ar valdytojams. Šie asmenys vėliau turi būti raštu informuojami apie padarytą kratą ir jos rezultatus

tauragiškis policininkams
2010-07-29 19:32

KRATOS ATLIKIMO TVARKA Kratos darymo procesinis pagrindas yra ikiteisminio tyrimo duomenų turėjimas, kuriais remiantis galima pagrįstai manyti, kad kurioje nors vietoje arba pas kurį nors asmenį yra nusikalstamai veikai tirti reikšmingi daiktai, dokumentai ar kiti objektai. Tačiau šie duomenys visada turi būti realūs ir pagrįsti. Vadovaujantis subjektyvia ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nuomone, spėliojimais kratos daryti negalima. Taip pat pažymėtina, kad kratos pagrindu negali būti pirminė informacija, kurią ikiteisminio tyrimo pareigūnas gauna vykdydamas operatyvinę veiklą. Ji turi būti patikrinta ir perduota nusikalstamą veiką tiriančiam pareigūnui, jeigu patikrinus operatyvinius duomenis patvirtinta ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas. Dėl kratos darymo prokuroras su prašymu kreipiasi į ikiteisminio tyrimo teisėją, kuris prieš priimdamas nutartį patikrina, ar prokuroro prašymas yra pagrįstas. Nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ikiteisminio tyrimo teisėjas priima nutartį. Tačiau, jei ikiteisminio tyrimo teisėjas nepriima nutarties dėl kratos atlikimo, prokuroras gali tai apskųsti Baudžiamojo proceso kodekso 65 straipsnyje nustatyta tvarka. Kratą galima atlikti ne tik pas įtariamąjį, bet ir pas kitus asmenis, jeigu yra pagrindo manyti, jog pas juos yra paslėpti ieškomi daiktai, dokumentai, ieškomi asmenys ar lavonai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras kratą gali daryti kiekvienu bylostyrimo momentu, kai tik yra tam pagrindas. Prieš priimdamas sprendimą daryti kratą, jis turi tinkamai įvertinti byloje surinktus ir susijusius su krata faktinius duomenis. Krata gali būti daroma ir be ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties tik neatidėliotinais atvejais, t.y. tada kai pavėlavus atlikti kratą nusikalstamos veikos tyrimui gali atsirasti rimtų kliūčių. Neatidėliotinais atvejais yra laikomi šie: faktinis pagrindas kratai atsiranda tuojau pat po nusikalstamos veikos padarymo; gauta duomenų, kad asmuo, pas kurį yra svarbūs tyrimui daiktai, dokumentai, vertybės ar kiti objektai, rengiasi juos sunaikinti; sulaikant ar suimant asmenį; kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad darant kratą, joje dalyvaujantis asmuo slepia prie savęs daiktus ar dokumentus, galinčius turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti. Nutarime kratai daryti turi būti motyvuojama, kodėl krata daroma nepriėmus ikiteisminio tyrimo teisėjui nutarties.

tauragiškis policininkams
2010-07-29 19:30

LR Konstitucija 21 straipsnis Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. 24 straipsnis Žmogaus būstas neliečiamas. Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą. 29 straipsnis Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Na vyrukai kodėl tų straipsnių nesilaikote daužydami moteris į sienas,kankindami invalidus,vaikus? Nesate skaitę,tai dabar pasiskaitykite ponai nebaudžiamieji ir ĮSIMUNKITE. Pagal 29 straipsnį gautūsi,jei jau jūs savo darbelius``tiriate``ir įvertinate,tada ir žinomas ponas Henrikas iš Kauno bei jo kompani gali patys apsvarstyti savo elgesį ir jį įvertinti.Juk įstatymui ir teismui VISI LYGŪS!!!O pasirodo jūs lygesni už kitus ir net konstitucijos galite nesilaikyti,matyt todėl ir jūsų reitingai tokie apgailėtini.

Tauragiškis
2010-07-29 19:11

Eilinį kartą pasijuokiau iš mūsų temidės triukų.Tiesiog eilinė klounada ar``lochotronas``. `` Taip nusprendė jos skundą tyrę Tauragės pareigūnai. Todėl ikiteisminis tyrimas dėl galbūt neteisėtų pareigūnų veiksmų nutrauktas. Nu klounai naturalūs-patys tiria savo darbus KO NELEIDŽIA Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalis,kuri sako: Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami. !!! Kiek dar temidės tarnai mus laikys asilais ponai ? Apmovė senutę ir taškas. Aš jau seniai rašiau kad bus idealiai taip: ``Tauragiškis Zelmai, 2010-06-19 00:53 Jūsų bylos tolimesnę eigą galiu pakomentuoti iš savo patirties,kovoje su šia,manau nusikalstama grupuote. Jūsų pareiškimą apygardos prokuratūra perduos tauragės prokuratūrai,o ši perduos(pažeisdama Viešojo administravimo įstatymo 23 str.5 dalį)jūsų pareiškime išdėstytus faktus``tirti``tų siautėjusių vyrukų draugeliams.Na kaip šie ``ištirs``,manau ir arkliui aišku.Va ir jūs gausite atsakymą,kad policininkų veksmuose neįžiūrima jokių teisės normų pažeidimų.O jums ir artimiesiems ,manau prasidės tos mafijos ilgas ilgas kerštas.T.y.turėsite bylų iki kaklo,nes ta ,manau organizuota ir nebaudžiama grupė,už operatyvinės veiklos piningus(``stūkačiams``skirtus)paprašys kokio kandies kad parašytų ne vieną anoniminį pranešimą kad jūs verčiatės vos ne sprogstamomis medžiagomis,ir turėsite masę kratų bei ciniškų ir įžūlių patyčių,o jų vadai jums rodys tik chamiškumą ir aroganciją. `` Atkalta chėbrytės sistema. Aš kai dėl tokių cirkinių policininkų kratų daėjau iki vyr.prokuroro(senojo)jis man tiesiai pasakė:Nieko neįrodysi,jie atgaline data parašys lapą ,kad vykdė operatyvinę veiklą(tipo gavo signalą). Čia manau saugumas ir STT Tauragėje metus turėtų pasisukti po Baudžiamųjų ir Administracinių bylų archyvus,ir neliks kam``tirti``. Duok alchašui butelį ar narkomanui``dozę``ir jis parašys ką nori ir ant ko nori,tą puikiai įsisavino Tauragės UAB``Policija``.O iš operatyvinės veiklos fondo(ožių piningėlių)ir davėjams``otkatas``manau neblogas nubyra.

VK
2010-07-16 19:00

Visi zino kad tai samagono taskas o pareigunai du kartus tikrino ir nieko nerado.Tai arba policininkai ziopli arba Zelmute buvo is anksto informuota tu paciu pareigunu ir viska isnese.Moteriskei ima pyktis del papildomo darbo-gerai paslepti samane.Galvoja,pasiskusiu auksciau gal kuriam laikui paliks ramybeje.Patikek,nepaliks,dabar tai tikrai degsi nes supykinai policininkus.

dasa
2010-07-14 05:21

simtas metu kaip visiems aplinkiniams tas taskas zinomas o ji dar generaliniam skundziasi.matyt samagonas prota susuko.kiek zmonu ir vaiku yra prakeike ta zelma kad vyrus ,tevus ir motinas girdo.atsirugs dar jai,bliaus suns koja apsikabinus.sventaja vaidint nusprende.nu ir izulumas.dar matai gerbti reikia ja uz kitu asaras.tfu kad ja kur

Palikite komentarą