Tuner
2010-02-01 09:40

Labai šaunu, kad į šį absurdišką reikalą įsikišo Seimas,....na o mes, gyventojai.(jei tai būtina) palaikysime tiesą... Ir nejaugi tokie petrošiai ir kiti nebeturi saiko valdžios užkariavime...

tiesa
2010-02-01 08:26

kiaulės stumdosi prie lovio...

to
2010-01-31 14:39

100%

mikis
2010-01-31 13:22

Pranai... Pranai... sakiau, kad tau partines mokyklos nebepakanka:) Truksta tau kompetencijos ir netinki tu buti Taurages meru... laikas i pensija. Pasitrauk garbingai. Nejuoking zmoniu prasau... nesiskusk Gubernatoriui.. jis irgi nebepades...

Etika
2010-01-29 09:56

Siūlau visiems atidžiai perskaityti, suprasit kokią valdžią turi Tauragės rajono gyventojai. Gėda. YRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA VIEŠAS KREIPIMASIS Į TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi 2010 m. sausio 25 d. Vilnius Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina valdžios įstaigų tarnavimo visuomenei principą. Valstybinės tarnybos teikiamomis galimybėmis negali būti naudojamasi asmeniniams interesams tenkinti. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja visus valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis pareigas atlikti sąžiningai ir nešališkai, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nesinaudoti pareigomis asmeninei turtinei ar neturtinei naudai gauti. Vengdamas interesų konflikto, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo turi elgtis taip, kad nekiltų net abejonių, jog toks konfliktas yra. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija siekia tobulinti prevencinę veiklą, užtikrinti valstybės institucijų veiklos efektyvumą ir skaidrumą, padėti visuomenei suvokti korupcijos priežastis ir keliamą grėsmę bei skatinti visuotinį nepakantumą įstatymo pažeidimams. Todėl Komisija atkreipia Jūsų dėmesį į tai, kad 2010 m. sausio 22 d. Tauragės rajono savivaldybės meru išrinktas (paskirtas) Pranas Petrošius, kuriam yra taikomos LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 15 str. nuostatos: “Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o tarnybos santykiams pasibaigus bet kuriais pagrindais, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti priimami į valstybinę tarnybą”. Dienraštyje “Lietuvos rytas”, 2010 m. sausio 23 d. str. “Į tą patį postą–antrą kartą” cituojamas Prano Petrošiaus paaiškinimas savivaldybės tarybos nariams: “Komisija mane tiktai įspėjo, kad pasielgiau negerai, o nuobaudos neskyrė”. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2009 m. gruodžio 16 d., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjųir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktu n u s p r e n d ė: 1. Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Pranas Petrošius, turėdamas privatų interesą, susijusįsu jo nekilnojamuoju turtu Akmenos g., Pagramančio miestelyje, Mažonų seniūnijoje, dalyvaudamas jungtiniame komitetų bei Tarybos posėdžiuose ir balsuodamas už Tarybos sprendimą dėl lėšų skyrimo Mažonų seniūnijos gatvių remontui, taip pat nenurodęs naujų aplinkybių, keliančių interesų konfliktą, privačių interesų deklaracijoje, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkto ir pažeidė 11 straipsnio 1 bei 2 dalies, 7 straipsnio 2 dalies nuostatas. 2. Išsiųsti sprendimo kopijas Tauragės savivaldybės tarybos nariui Antanui Stankui, mero pavaduotojui Pranui Petrošiui ir merui Robertui Piečiai. 3. Paskelbti sprendimą interneto tinklalapyje www.vtek.lt. 4. Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. Komisijos narys, laikinai einantis pirmininko pareigas Stasys Vėlyvis

džonis
2010-01-29 06:45

Ištiesų jokios naudos iš teisėsaugos, kad nors kokie veiksmai matytusi. Jie geriau sėdės prie kompiuterių ir gaudys komentatorius, kas ką parašė.

kamazas
2010-01-29 06:10

Niekaip negaliu suvokti kuom užsiima atatinkamos tarnybos Tauragėje. Jau ir vaikas mato, kokie nešvarūs dalykai vyksta savivaldybėje. Kiek ir kaip buvo plaunami pinigai P.Petrošiaus vadovavimo laike. Kiek dar tyčiosis ir jausis nebaudžiami tie vagys?. Lietuvoje kituose miestose matome kaip dirba teisėsauga, kaip vienas po kito rauna tuos auglius iš postų už nusikaltimus. O pas mus kažkoks klanas, niekas niekur, tylu ramu. Jau kantrybė tikrai trūks kada visuomenei patikėkit ponai komisarai sėdintys šiltuose kabinetuose. Parodykit, kad dirbar, kad iš mūsų mokesčių mokėtojų neveltui gaunate algą. Padarykite tvarką pagaliau.

sigitas
2010-01-28 20:44

ar taip lengvai praeis pranukui kultūros namų remontas, kainavės beveik 11 mln., kai pradinė sąmata tik 5 mln. tuo labiau, kad už informaciją valstybė atlygina.

taigi
2010-01-28 13:20

pasirodo tie 15 tarybos narių kurie pritarė nelabai suprato VTEK dokumento svarbą. GĖDA. Tai ką jie gali tauragei gero nuveikti. O dėl Praniaus tai sakoma nekask kitam duobės nes pats įkrisi. Atsibodo keliami konfliktai valdžioja, nusibodo ta suirutė. Kada rimtai pradės dirbti. Kaip rimtai galima žiūrėti į taip konfliktuojančią valdžią. Kur ataskaita rinkėjams per du metus, ką nuveikė. Ar tik sugeba intrigomis užsiiminėti.

budulis
2010-01-28 12:51

Valio, rajono tarybos posedis atsauktas,Praniuko Petrosiuko kaip mero pareigos atsauktos,ar neuztenka jam plesti,duokit ir kitiems.

Palikite komentarą