Projektas "Žurnalistų, jų atstovų ir darbdavių socialinio dialogo skatinimas"(0)

„Tauragės kurjerio“ inform. | info@kurjeris.lt

2014-10-23 14:55

Įgyvendinant projektą, žinių įgyti teko pasisemti Švedijoje. Redakcijos archyvo nuotrauka

UAB „Tauragės kurjeris“ kartu su partneriais Lietuvos žurnalistų sąjunga, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos radijo ir televizijos centro darbuotojų profesinė sąjunga, UAB „Vienybės redakcija“ ir UAB „Gimtasis Rokiškis“ sėkmingai įgyvendina projektą "Žurnalistų, jų atstovų ir darbdavių socialinio dialogo skatinimas", kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Projekto tikslasdidinti žurnalistų socialinę gerovę stiprinant jų interesų atstovavimą socialiniame dialoge. Projekto metu vyks mokymai ir bus ugdomos žurnalistų, jų atstovų bei darbdavių socialiniam dialogui reikalingos kompetencijos. Kokybiškas dialogas užtikrins sklandesnį įmonių darbą ir geresnius gebėjimus prisitaikyti prie rinkos poreikių. Darbuotojai mokymų metu įgis kompetencijų, kurios pravers dialoge su darbdaviais ir profesinėje veikloje, todėl taip pat didės jų konkurencingumas, galimybės prisitaikyti prie rinkos poreikių.

Projekto vertė 131 957,00 Lt 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2014 m. vasario 1 d., pabaiga2015 m. kovo 31 d. 

Projekto tikslinė grupė įmonių, įstaigų, organizacijų bei jų struktūrinių padalinių vadovai ir darbuotojai.

Projekto veiklos

Europos žurnalistų federacija, apibendrindama pasaulines tendencijas, atkreipia dėmesį, kad žurnalistai susiduria su tokiomis problemomis kaip darbdavių spaudimas, biudžetų karpymas, etatų mažinimas ir profesinių sąjungų silpnėjimas. Atsižvelgiant į globalius žurnalistikos iššūkius itin svarbu Lietuvoje palaikyti socialinį dialogą atstovaujant žurnalistų interesams. 

Įgyvendinant projektą organizuojami mokymai ir praktiniai užsiėmimai:

  • Mokymai, skirti paruošti žurnalistus, jų atstovus ir darbdavius socialiniam dialogui.

Įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų struktūrinių padalinių vadovai bei darbuotojai, profesinių sąjungų vadovai bei nariai įgyja gebėjimų palaikyti socialinį dialogą, pagerina žinias apie darbuotojų ir darbdavių teises bei pareigas, konfliktų ir krizių valdymą bei darbo ginčus, sužino apie inovatyvias darbo formas ir gerąją užsienio šalių patirtį. Jie taip pat tobulina derybinius įgūdžius, kad sugebėtų tinkamai pristatyti savo poziciją kitai socialinio dialogo šaliai, ją pagrįsti ir apginti, pasiektų naudingų ir taikių susitarimų.

  • Praktiniai užsiėmimai, skatinantys darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų steigimą.

Socialinio dialogo šalys mažai težino apie saugos ir sveikatos komitetų paskirtį, reikšmę ir naudą. Siekiant supažindinti su užsienio žurnalistikos gerąja patirtimi saugos ir sveikatos komitetų veiklos srityje, organizuoti vizitai į Švediją. Iš vizitų grįžę atstovai dalyvauja ir sukauptomis žiniomis dalijasi apskrituosiuose staluose. Jų metu teisininkas padeda įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus, išrinkti į juos darbuotojų ir darbdavio atstovus, parengti ir patvirtinti komitetų nuostatus.

  • Praktiniai užsiėmimai, skatinantys kolektyvinių sutarčių pasirašymą. 

Lietuvoje darbdaviai vengia kolektyvinių sutarčių, o darbuotojai nemotyvuoti aktyviai jų siekti. Siekiant motyvuoti darbdavius, darbuotojus ir jų atstovus pasirašyti kolektyvines sutartis, parodyti jų naudą abiems socialinio dialogo šalims, organizuoti vizitai į Švediją. Jų metu projekto partneriai susipažino su kolektyvinių sutarčių rengimo, pasirašymo ir vykdymo praktika. Ji aptariama apskrituosiuose staluose, kurių metu teisininkas padeda pravesti kolektyvines derybas, pasiekti kompromisinių susitarimų ir įtvirtinti juos kolektyvinėse sutartyse.

  • Mokymai, skirti suteikti žinių apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą.  

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas yra vienas esminių tinkamų darbo sąlygų elementų. Projekto metu organizuojami mokymai, kuriuose nagrinėjamos tokios temos kaip lygybės darboviečių kriterijai ir praktinis jų taikymas Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, moterų ir vyrų lygių galimybių, apsaugos nuo diskriminacijos kitais pagrindais užimtumo srityje teisinis reglamentavimas, moterų ir vyrų lygybės planai darbovietėse, moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų priežastys ir būdai jiems mažinti, lygių galimybių užtikrinimo darbo vietoje praktinis taikymas.

Projekto metu bus įsteigti 2 darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, pasirašytos 3 kolektyvinės sutartys.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras